Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2022 2021
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 68.155 95.805
čisti prihodki od prodaje v 000 € 933.313 1.212.372
- domači trg v 000 € 15.427 29.443
- tuji trgi v 000 € 917.886 1.182.929
- delež izvoza v % 98,3 97,6
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 758 2.426
EBITDA¹ v 000 € 50.915 56.380
EBIT² v 000 € 6.521 6.689
čisti poslovni izid v 000 € 4.773 5.782
sredstva v 000 € 314.239 389.169
- stalna sredstva v 000 € 164.330 208.852
- gibljiva sredstva v 000 € 149.910 180.317
kapital v 000 € 150.156 150.585
rezervacije in obveznosti v 000 € 164.083 238.584
Zaposleni³ 31. 12. 1.452 2.087
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 72,2 57,2
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2022 v proizvodnji ni bilo delavcev angažiranih po storitvenih pogodbah, v letu 2021 jih je bilo 20
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delovnih ur, izključeni so stroški prestrukturiranja podjetja v letu 2022

Poročila