Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2017 2016
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 189,687 133,693
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1,588,689 1,080,295
- domači trg v 000 € 13,328 9,305
- tuji trgi v 000 € 1,575,361 1,070,990
- delež izvoza v % 99.2 99.2
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 40,166 49,265
EBITDA¹ v 000 € 109,025 81,970
EBIT² v 000 € 32,201 15,996
čisti poslovni izid v 000 € 34,770 15,906
sredstva v 000 € 503,170 388,734
- stalna sredstva v 000 € 285,099 316,815
- gibljiva sredstva v 000 € 218,071 71,919
kapital v 000 € 180,809 164,699
rezervacije in obveznosti v 000 € 322,361 224,035
Zaposleni³ 31. 12. 2,572 2,032
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 75.8 68.8
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila