Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2020 2019
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 141,670 199,139
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1,391,489 1,799,102
- domači trg v 000 € 23,466 29,613
- tuji trgi v 000 € 1,368,023 1,769,490
- delež izvoza v % 98.3 98.4
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 16,784 60,032
EBITDA¹ v 000 € 57,522 100,368
EBIT² v 000 € 812 26,530
čisti poslovni izid v 000 € -1,577 24,168
sredstva v 000 € 465,040 532,927
- stalna sredstva v 000 € 256,462 297,722
- gibljiva sredstva v 000 € 208,578 235,205
kapital v 000 € 167,171 169,183
rezervacije in obveznosti v 000 € 297,869 363,744
Zaposleni³ 31. 12. 2,408 3,110
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 60.2 59.3
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila