Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2021 2020 2019
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 95.757 141.670 199.139
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1.391.489 1.799.102
- domači trg v 000 € 23.466 29.613
- tuji trgi v 000 € 1.368.023 1.769.490
- delež izvoza v % 98,3 98,4
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 16.784 60.032
EBITDA¹ v 000 € 57.522 100.368
EBIT² v 000 € 812 26.530
čisti poslovni izid v 000 € -1.577 24.168
sredstva v 000 € 465.040 532.927
- stalna sredstva v 000 € 256.462 297.722
- gibljiva sredstva v 000 € 208.578 235.205
kapital v 000 € 167.171 169.183
rezervacije in obveznosti v 000 € 297.869 363.744
Zaposleni³ 31. 12. 2.108 2.408 3.110
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 60,2 59,3
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila