Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2017 2016
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 189.687 133.693
čisti prihodki od prodaje v 000 EUR 1.588.689 1.080.295
- domači trg v 000 EUR 13.328 9.305
- tuji trgi v 000 EUR 1.575.361 1.070.990
- delež izvoza v % 99,2 99,2
naložbe v osnovna sredstva v 000 EUR 40.166 49.265
EBITDA¹ v 000 EUR 109.025 81.970
EBIT² v 000 EUR 32.201 15.996
čisti poslovni izid v 000 EUR 34.770 15.906
sredstva v 000 EUR 503.170 388.734
- stalna sredstva v 000 EUR 285.099 316.815
- gibljiva sredstva v 000 EUR 218.071 71.919
kapital v 000 EUR 180.809 164.699
rezervacije in obveznosti v 000 EUR 322.361 224.035
zaposleni³ 31. 12. 2.572 2.032
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 EUR 75,8 68,8
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila