Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2021 2020
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 95.805 141.670
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1.212.372 1.391.489
- domači trg v 000 € 29.443 23.466
- tuji trgi v 000 € 1.182.929 1.368.023
- delež izvoza v % 97,6 98,3
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 2.426 16.784
EBITDA¹ v 000 € 56.380 57.522
EBIT² v 000 € 6.689 812
čisti poslovni izid v 000 € 5.782 -1.577
sredstva v 000 € 389.169 465.040
- stalna sredstva v 000 € 208.852 256.462
- gibljiva sredstva v 000 € 180.317 208.578
kapital v 000 € 150.585 167.171
rezervacije in obveznosti v 000 € 238.584 297.869
Zaposleni³ 31. 12. 2.087 2.408
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 57,2 60,2
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2021 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še 20 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2020 jih je bilo 29
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila