Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2019 2018
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 199.139 209.375
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1.799.102 1.771.342
- domači trg v 000 € 29.613 16.489
- tuji trgi v 000 € 1.769.490 1.754.853
- delež izvoza v % 98,4 99,1
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 60.032 112.269
EBITDA¹ v 000 € 100.368 122.269
EBIT² v 000 € 26.530 35.325
čisti poslovni izid v 000 € 24.168 33.616
sredstva v 000 € 532.927 476.455
- stalna sredstva v 000 € 297.722 309.735
- gibljiva sredstva v 000 € 235.205 166.720
kapital v 000 € 169.183 179.606
rezervacije in obveznosti v 000 € 363.744 296.850
Zaposleni³ 31. 12. 3.110 3.115
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 59,3 73,1
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila