Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2018 2017
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 209,375 189,687
čisti prihodki od prodaje v 000 € 1,771,342 1,588,689
- domači trg v 000 € 16,489 13,328
- tuji trgi v 000 € 1,754,853 1,575,361
- delež izvoza v % 99.1 99.2
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 112,269 40,166
EBITDA¹ v 000 € 122,269 109,025
EBIT² v 000 € 35,325 32,201
čisti poslovni izid v 000 € 33,616 34,770
sredstva v 000 € 476,455 503,170
- stalna sredstva v 000 € 309,735 285,099
- gibljiva sredstva v 000 € 166,720 218,071
kapital v 000 € 179,606 180,809
rezervacije in obveznosti v 000 € 296,850 322,361
Zaposleni³ 31. 12. 3,115 2,572
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 73.1 75.8
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur

Poročila