Poročanje

Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

Izvedite več

2023 2022
proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 60.873 68.155
čisti prihodki od prodaje v 000 € 822.470 933.313
- domači trg v 000 € 3.266 15.427
- tuji trgi v 000 € 819.204 917.886
- delež izvoza v % 99,6 98,3
naložbe v osnovna sredstva v 000 € 2.386 758
EBITDA¹ v 000 € 50.334 50.915
EBIT² v 000 € 9.986 6.521
čisti poslovni izid v 000 € 9.380 4.773
sredstva v 000 € 299.564 314.239
- stalna sredstva v 000 € 127.743 164.330
- gibljiva sredstva v 000 € 171.821 149.910
kapital v 000 € 159.521 150.156
rezervacije in obveznosti v 000 € 140.042 164.083
Zaposleni³ 31. 12. 1.404 1.452
dodana vrednost na zaposlenega⁴ v 000 € 74,0 72,2
  1. poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
  2. poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
  3. konec leta 2023 v proizvodnji ni bilo delavcev angažiranih po storitvenih pogodbah
  4. pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delovnih ur

Poročila